Sant Iscle de Vallalta ja torna a comptar amb Vigilant Municipal després de gairebé un any amb la plaça vacant.

La plaça ha estat otorgada per concurs d’oposició de tipus funcionari interí.

A principis d’any es van impugnar les bases reguladores de la plaça al·legant que els requisits d’alçada (1,65 les dones i 1,70 els homes) resulten discriminatòries i més sabent que les funcions del Vigilant municipal no precisen d’un esforç elevat (a diferència dels cossos de Policia Local). El recurs va ser acceptat i les bases reguladores ja no exigeixen els mínims d’alçada.

La seva jornada laboral és de 37.5 hores setmanals i les seves funcions serien les següents:

– Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions, infraestructures, vials, places, camins, parcs, equipaments i dependències municipals.


− Conduir i tenir cura del manteniment i posta a punt dels vehicles municipals destinats al servei devigilància,


− Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb el que disposen les lleis i reglaments, denunciant les infraccions que observi,

− Regular el trànsit a les hores d’entrada i sortida de l’escola pública, − articipar en les tasques d’auxili als ciutadans i de protecció civil, − informar, orientar i ajudar als ciutadans en aquells casos que sigui requerit.

– Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions, dels acords i de les altres disposicions i actes municipals.


− practicar totes aquelles notificacions, comunicacions i tràmits precisos pel bon funcionament dels serveis municipals.


− portar i recollir documentació diversa (expedients, notificacions, permisos, bans, avisos, cartes, paquets, etc) i encàrrecs a altres administracions o entitats (públiques o privades).

− auxiliar i/o col·laborar en tot moment amb les forces i cossos de seguretat i d’altres serveis públics, com: bombers, ambulàncies, serveis funeraris, correus, agents rurals o forestals, zeladors de carreteres o de l’ACA, etc


− donar suport a l’àmbit d’urbanisme en el control de les obres que es fan al municipi, així com dels diversos locals que sol·liciten llicència d’obertura d’establiment o activitat comercial o industrials,


− donar suport a les diferents àrees i/o regidories municipals en tots els aspectes, com per exemple: − control de les ocupacions i/o tancaments de la via pública (terrasses, bastides, sacs de runa, etc),
− control dels firaires de la festa major, mercats, fires i d’altres,

− col·laborar i vetllar per la seguretat en festes, actes i activitats de tot tipus organitzats per l’ajuntament,

− informar sobre aquells assumptes sobre els quals sigui requerit per fer-ho

− informar i posar en coneixement de l’alcaldia i/o regidors sobre tots aquells assumpte que al seu parer n’han de ser coneixedors,

− col·laborar amb la resta del personal al servei de l’Ajuntament. − col·laborar i vetllar per la seguretat ciutadana i donar suport logístic en tots els processos electorals.


− col·laborar amb els agents judicials, − totes aquelles altres funcions que se li encomanin dins de les seves competències.

Extret íntegrament de les bases reguladores de la plaça de vigilant de Sant Iscle